بررسی رابطه ميان بازی های رايانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان

مقدمه
دوران کودکی و نوجوانی سنين بسيار حساسی است که باعث شکل گيری شخصيت افراد می شود. آنها در اين سنين ياد می گيرند چگونه در جامعه در کنار ديگران زندگی کنند و با آنها رابطه داشته باشند و نيازهای خود را برآورده سازند؛ اما اگر در اين دوران مهارت های لازم را فرا نگيرند در آينده نمی توانند افراد موفقی باشند.
يکی از راه های فراگيری اين مهارت ها بازی کردن است. کودک در خلال بازی نه تنها روحيه شادابی پيدا می کند، بلکه مهارت های اجتماعی را نيز می آموزد. 
مسئله ای که امروزه والدين با آن درگير هستند و برای آنها نگرانی ايجاد کرده بازی های رايانه ای است.
بازی های رايانه ای از نظر محتوا، گرافيک و نحوه ی برنامه ريزی شدن، چنان جذاب هستند که کودکان و نوجوانان و حتی افرادی با سنين بالاتر نيز جذب آنها می شوند و دوست دارند اين بازی ها را انجام دهند. وقتی فرد شروع به بازی می کند، می خواهد تا آخرين مرحله پيش برود و اگر نتوانست بارها تلاش می کند. اين عمل باعث می شود او نسبت به مابقی کارهايی که بايد انجام دهد و همچنين زمان غافل شود. برای اين افراد فقط بازی مهم است. اگر اين افراد به حال خود رها شوند فراموش می کنند نيازهای اوليه خود مانند غذا خوردن را برآورده سازند. در انجام بازی های رايانه ای بايد حد اعتدال را رعايت کرد وگرنه علاوه بر بيماری های جسمانی و روانی که فرد ممکن است با آن درگير شود، باعث می شود کودکان و نوجوانان زمان کمتری را برای يادگيری علوم اختصاص دهند و درنتيجه دچار افت درسی شوند؛ البته بيشتر والدين سعی می کنند بر کارهای فرزندانشان نظارت داشته باشند؛ اما برخی از نوجوانان چنان درگير اين بازی ها می شوند که ديگر قابل کنترل نيستند. آنها از رفتن به ميهمانی سرباز می زنند تا ساعات بيشتری را بتوانند صرف اين بازی ها بکنند،

فهرست مطالب

 فصل اول: کليات
1-1 مقدمه 9
2-1 تعريف مسئله 10
3-1  ضرورت و اهميت انجام تحقيق 12
4-1 اهداف تحقيق 12
5-1 پيشينه تحقيق 13
فصل دوم: گستره نظری
1-2 نوجوانی 16
1-1-2 اهميت نوجوانی 17
2-1-2 اجتماعی شدن 18
الف) عوامل اجتماعی شدن 19
ب) رسانه های همگانی و نوجوانان 21
2-2 بازی های رايانه ای-ويديويی 22
1-2-2 ارتباط 22
2-2-2 ارتباط جمعی 23
3-2-2 رسانه های گروهی (همگانی) 24
4-2-2 تاريخچه بازی های رايانه ای- ويديويی 24
5-2-2 محتوای بازی ها 25
6-2-2 تفاوت های دو جنس در بازی ها 26
7-2-2 پيامد بازی ها 27
الف) خشونت 27
ب) عزت نفس 28
ج) آثار جسمانی 28
د) تعاملات اجتماعی 28
3-2 مهارت اجتماعی 28
فصل سوم: روش پژوهش
1-3 روش تحقيق 38
2-3 جامعه آماری 38
3-3 حجم نمونه 38
4-3 ابزار گردآوری اطلاعات 38
5-3 روش استخراج اطلاعات 40
فصل چهارم: يافته های پژوهش
1-4 اطلاعات توصيفی 42
2-4 تحليل داده ها 49
فصل پنجم: نتيجه گيری
1-5 نتيجه گيری 55
2-5 محدوديت ها 56
3-5 پيشنهادها 56
فهرست منابع 57

 

* پيوست ها
پيوست الف- پرسشنامه جمعيت شناسی ...... 59
پيوست ب- پرسشنامه مهارت های اجتماعی 61
                                                                        
فهرست جداول
عنوان                                                                                                      صفحه
جدول 1-3 ميانگين و انحراف معيار پرسشنامه مهارت های اجتماعی 40
جدول 1-4 داشتن وسيله بازی رايانه ای 42
جدول 2-4 تجربه بازی رايانه ای 43
جدول 3-4 محل بازی رايانه ای 43
جدول 4-4 وسيله بازی رايانه ای 44
جدول 5-4 مدت زمان استفاده از بازی های رايانه ای 45
جدول 6-4 ترجيح آزمودنی ها در مورد حضور ديگران در محل بازی 45
جدول 7-4 نحوه انجام بازی های رايانه ای 46
جدول 8-4 وضعيت شغلی پدران در گروه نمونه 46
جدول 9-4 وضعيت شغلی مادران در گروه نمونه 47
جدول 10-4 ميزان تحصيلات پدران در گروه نمونه 48
جدول 11-4 ميزان تحصيلات مادران در گروه نمونه 48
جدول 12-4 شاخص های توصيفی نتايج پرسشنامه 49
جدول 13-4 تحليل شماره يک: تحليل رگرسيون متغير مهارت های اجتماعی بر متغير تجربه بازی 50
جدول 14-4 اطلاعات مربوط به ضرايب رگرسيون و ضريب تعيين تحليل شماره يک 50
جدول 15-4 تحليل شماره دو: تحليل رگرسيون متغير مهارت های اجتماعی بر متغير     حضور ديگران در محل بازی 51
جدول 16-4 اطلاعات مربوط به ضرايب رگرسيون و ضريب تعيين تحليل شماره دو 51
جدول 17-4 تحليل شماره سه: تحليل رگرسيون متغير مهارت های اجتماعی بر متغير محل بازی 52
جدول 18-4 اطلاعات مربوط به ضرايب رگرسيون و ضريب تعيين تحليل شماره سه 52
جدول 19-4 تحليل شماره چهار: تحليل رگرسيون متغير مهارت های اجتماعی بر متغير ميزان مشغوليت با بازی 53
جدول 20-4 اطلاعات مربوط به ضرايب رگرسيون و ضريب تعيين تحليل شماره چهار 53

بهمراه پرسشنامه کاملا
تعداد تقریبا 70 صفحه کاملا مرتب شده

پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت

درگاه زرین پال

کليه کارت هاي عضو شتاب
مبلغ قابل پرداخت 2,400 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

نام فایلحجم فایل
-رابطه-ميان-بازی-های-رايانه-ای-و-مهارت-اجتماعی-نوجوانان-67-ص.doc478k

تمامی حقوق این سایت متعلق به میهن پروژه می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب