دانلود پایان نامه رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان

چكيده
به منظور بررسي سبك اسناد و پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان ابعاد سه گانه اسناد شامل بعد مكان كنترل (دروني در مقابل بيروني)، بعد ثبات (پايدار در مقابل ناپايدار) و بعد كليت (كلي در مقابل جزئي) در دو موقعيت شكست و موفقيت در 120 نفر دانش آموز از طريق پرسشنامه سبك اسنادي (ASQ) مورد بررسي قرار گرفتند. نمرات بدست آمده از طريق اين پرسشنامه با روش تحليل واريانس تك متغيره و چند متغيره و رگرسيون مورد تحليل قرار گرفت نتايج نشان داد كه ابعاد سه گانه اسناد بين دختران و پسران در موقعيت شكست و موفقيت تفاوت معني داري ندارند. رابطه بين ابعاد سه گانه اسناد و پيشرفت تحصيلي نشان داد كه بجز بعد دروني – بيروني در موقعيت شكست، بقيه ابعاد با پيشرفت تحصيلي رابطه معنا داري ندارند. همچنين تنها متغيري كه تا حدي مي توانستيم از طريق آن تا حدي به پيش بيني تحصيلي دانش آموزان بپردازيم همان بعد دروني –بيروني در موقعيت شكست بود.
  فهرست مطالب
عنوان     صفحه
فصل اول    
مقدمه    
زمينه و بيان  مسئله    1
اهميت و ضرئرت پژوهش    4
سئولات پژوهش    5
متغيرهاي پژوهش    5
تعاريف مفهومي    6
تعاريف عملياتي    6
فصل دوم:پيشينةنظري وپژوهشي    
خلاصه فصل    8
اسناد    9
نظريه هاي اسناد    10
سو گيري هاي اسناد    23
اسنادهاي اصلي    26
ابعاد اسناد    27
اسنادها؛موفقيت وشكست    32
اسناد وجنسيت    35
اسناد وپيشرفت تحصيلي    41
فصل سوم:روش پژوهش    
خلاصه فصل    45
روش تحقيق    46
جامعه اماري وروش نمونه گيري    46
ابزار تحقيق    46
روش نمره گذاري پرسشنامه     50
روش اجرا    51
اعتبار وپايايي پرسشنامه    52
روش آماري    54
فصل چهارم:يافته هاي پژوهش    
خلاصه فصل    56
يافته هاي توصيفي    57
يافته هاي تحليلي    60
بررسي رابطه ابعاد سه گانه اسنادپس از شكست در دختران وپسران    60
بررسي رابطه ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقيت در دختران وپسران    62
بررسي رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي    64
بررسي پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش اموزان در دوجنس دختر وپسربا ابعاد سه گانه اسناد در موفقيت وشكست     68
يافته هاي ديگر     71
فصل پنجم :بحث ونتيجه گيري     
بحث ونتيجه گيري     75
محدوديت هاي تحقيق     77
پيشنهادات    77
منابع فارسي    79
منابع انگليسي    81
پيوست ها    


تعداد108صفحه

پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت

درگاه زرین پال

کليه کارت هاي عضو شتاب
مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

نام فایلحجم فایل
mental-helth-senility-gorgan-bastak.zip47.3k

تمامی حقوق این سایت متعلق به میهن پروژه می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب