دانلود مجموعه ای از کار اموزیها وگزارش کارهای حقوقی

فهرست :
بخش گزارشهاي حقوقي

1- گواهي انحصار وراثت نامحدود....................................................................................    صفحه 1
2- مطالبه وجه به استناد اسناد تجاربي چك 22568000 ريال و خسارت داري....................... صفحه 7
3- تقاضاي صدور حكم بر تامين خواسته از اموال خوانده......................................................صفحه 11
4-ثبت نام فرزند به نام سيد محمود در شناسنامه اينجانب و برعكس  .....................................صفحه14
5- تحويل مبيغ................................................................................................................... صفحه  23
6- خلع يد و قلع وقلع قرار عدم صلاحيت............................................................................ صفحه 30
7- الزام به انجام تعهد ......................................................................................................... صفحه33
8- تقاضاي مطالبه وجه يك فقره سفته ................................................................................ صفحه44
9- تامين خواسته به مبلغ يك صد ميليون ريال..................................................................... صفحه 49
10 – دستور موقت مبني بر منع نقل و انتقال رسمي با تنظيم سند اعسار از هزينه دادرسي............... صفحه 51
11- تصديق صحت و اعتبار مبايعه نامه............................................................................... صفحه 54
12- الزا مبه انجام تعهد خواندگان مبني بر انتقال رسمي با تنظيم سند اعسار از هزينه دادرسي  ................ صفحه 58
13- تقاضاي فسخ معامله به لحاظ معامله به لحاظ خيار غبن................................................ صفحه77
14- تقاضاي صدور حكم ورشكستگي ............................................................................ صفحه  81
15- صدور حكم به تنفيذ وصيت نامه عادي مورخ 21/2/1371......................................... صفحه 86
16- اثبات مالكيت خواهانها به يك قطعه زمين به مساحت چهار هكتار ............................... صفحه88
17 – تقسيم مال مشاع و پرداخت سهم الشركاء................................................................... صفحه95
18- تقاضاي صدور حكم به تجويز انتقال منافع يك باب مغازه عكاسي ............................... صفحه99
19- مطالبه قيمت زمين الزامي انجام تعهد........................................................................... صفحه104
20- خلع يد ................................................................................................................... ..صفحه113
21- رفع تصرف عدواني – غير مالي ................................................................................ .صفحه119
22- تامين دليل وضعيت يكباب مغازه .............................................................................. صفحه125
23-الزام به تنظيم سند........................................................................................................ صفحه129
24-تقاضاي صدورحكم  برتقسيم تركه-غير مالي............................................................... صفحه135
25-فسخ معامله................................................................................................................... صفحه141
26-درخواست فرزندگي ووارد كردن نام طفل درشناسنامه.................................................. صفحه149
27-اعسا از پرداخت حكم به موضوع كلاسه پرونده اجراي15271-77...................................................... صفحه 153
28-تقسيم تركه والزام خواندگان به پرداخت سهم الارث موكل – اجرت المثل ايام تصرف.............. ..............................صفحه156
29- تقاضاي مطالبه وجه000/000/60 ريال دعواي مالي............................................................................. صفحه164
30- تنفيذ وصيت نامه دعواي غير مالي ...................................................................................................... صفحه166
31- تقاضاي صدور به عدم تعلق شناسنامه دعواي غير مالي ........................................................................ صفحه168
32- صدور حكم اجازه انتقال منافع ( حق كسب و شعييه ) دعواي غير مالي............................................... صفحه172
33- الزام به تنظيم سند و خلع يد – دعواي مالي ....................................................................................... صفحه174
34- مطالبه حقوق معوقه و افزايش آن اضافه كاري تفاوت غذاي كارگران و غيره – دعواي مالي...................................... صفحه179
35- ا- ابطال بيع  2- استراد ثمن 3- خلع يد –دعواي مالي......................................................................... صفحه190
36-1-فسخ مبالغه نامه2-اعساراز هزينه دادرسي3-دعواي مالي و غيرمالي................................................... صفحه 195
37- فسخ به دليل خيار غبن و فاحض......................................................................................................... صفحه199
38- تقاضاي صدور حكم مبني بر اصلاح شناسنامه و  اضافه نمودن نام امير .................................................. صفحه201
39-درخواست صدور شناسنامه .................................................................................................................. صفحه206
40- استرداد وجه الرهانه و اعسار از هزينه دادرسي ..................................................................................... صفحه211
41- خلع يد .............................................................................................................................................. صفحه214
42- اثبات فسخ قرداد................................................................................................................................ صفحه222
43- اعسار از پرداخت محكوم به تقسيط.................................................................................................... صفحه227
44- واخواهي از دادنامه ........................................................................................................................... صفحه229
45- استرداد مدارك ................................................................................................................................ صفحه231
46- مطالبه وجه .......................................................................................................................................... صفحه237
47- قرار دستور موقت عمليات اجرائي منع از اشتغال خوانده در مجاورت خواهان ..................................... صفحه 240
48-تخليه و تحويل يك حلقه چاه عميق به انضمام يكصد هكتار از اراضي مذكور...................................... صفحه 244
49-تنفيذ وصيت نامه............................................................................................................................ صفحه 249
50-تخليه يكباب منزل.................................................................................................................... صفحه 251
51-تخليه يك باب منزل مسكوني و اعسار از هزينه دادرسي دعواي غير مالي................................... صفحه 254
52--درخواست تنفيذ وصيت نامه...................................................................................................... صفحه 256
53-تجويز انتقال منافع........................................................................................................................ صفحه 258  
54-مطالبه ديه ناشي از تصادفي رانندگي............................................................................................. صفحه 261

فصل گزارشهاي دادگاه تجديد نظر استان
55-داوري........................................................................................................................................ صفحه 266
56-اعتراض به عمليات اجرايي......................................................................................................... صفحه272
57-اعتراض شخصي ثالث تجديد نظرخواهي درشعبه شخصي........................................................... صفحه278
58-اعتراض به قرارتا مين خواسته صدور با عدم ايشان....................................................................... صفحه286
59-اعتراض به راي داري .................................................................................................................صفحه291
60-مطالبه اجرت المثل ....................................................................................................................صفحه297
61-تقسيم تركه.............................................................................................................................. صفحه303
62-مطا لبه ديه............................................................................................................................... صفحه307

فصل گزارشهاي دادگاه خانواده

63تقاضاي صدور حكم رشد ........................................................................................................ صفحه 310
64-مطالبه مهريه............................................................................................................................ صفحه 313
65-طلاق ......................................................................................................................................صفحه 315
66-صدور حكم به اهداي جنين ......................................................................................................صفحه 321
67-تقاضاي صدور حكم مبني به الزام خوانده(زوج  ) به ثبت واقعه نكاح در يكي از دفاتر ازدواج مشهد..................... صفحه 325
68-دادن حضانت......................................................................................................................... صفحه 328
69-طلاق خلع.............................................................................................................................. صفحه 330
70-تقاضاي تجويز ازدواج مجدد .................................................................................................صفحه 333
71-مطالبه نفقه ............................................................................................................................صفحه 336
72- اثبات نسب........................................................................................................................... صفحه338
73-تحكين ................................................................................................................................صفحه 342
74-حق ملاقات ..........................................................................................................................صفحه 344
75-تهيه مسكن علي حده ............................................................................................................صفحه 347
76-اثبات كفالت و برقراري نفقه................................................................................................. صفحه 349
77-طلاق مبتني بر عسر و حرج ................................................................................................ صفحه 352

بخش گزارش هاي كيفري
78-چك صفحه 358
79-قريب در ازدواج صفحه 361
80-ترك نفقه تخريب صفحه 370
81-افترا در صفحه 374
82-ترك نفقه – ايراد ضرب عمومي – اعتياد – قرار ترك تعقيب قرا منع تعقيب – قرار صفحه 378
83-اتلاف دام و ضرب و جرح عمدي صفحه389
84-سرقت مستوجب صفحه393
85-اعمال ماده235ق.ا.د.ك صفحه399
86-اشتباه مورخ 27/7/79قاضي اجراي احكام نسبت به داد نامه به وي صفحه 406
87-ايرادضرب وجدح عمومي اعمال ماده696ق م صفحه 413
88-اعمال ماده صفحه414
89-ازادي صفحه418
90-تخفيف مجازات به استناد 277 ق صفحه 425
91- شهادت صفحه 430
92- كلاهبرداري و فروش مال صفحه 431
93- جعل صفحه 439
94- ايجاد مزاحمت بانوان – پوشش نامناسب صفحه 443
95- تعويض صفحه 448
96- ارتكاب فعل حرام از طريق بلند كردن موسيقي از اتومبيل صفحه 451
97- تهيه و توزيع سي دي هاي غير صفحه 454
98- چك صفحه 459
99- تصادف منجر به صفحه 461
100- خيانت در امانت صفحه 465
101- چك بلامحل صفحه 468
102- تمرد نسبت به صفحه 471
103- پرداخت صفحه
104- سلب آسايش و اخلال در تظم صفحه475
105- تمرد و توهين به مامورين صفحه 477
106- خيانت در امانت صفحه 483
107- فروش مال غير صفحه485
108- قتل ( مرگ مشكوك صفحه488
109- ايجاد مزاحمت و ممانت از حق صفحه491
110- فروش مال غير كلاهبرداري صفحه
111- عدم ذكر نام در گواهي حصر وراثت صفحه498
112- توقيف غير قانوني صفحه 500
113- اخذ رشوه صفحه504
114- خيانت در امانت صفحه 514
115- شرب خمر صفحه 518
116- اختلاس صفحه522
117- توهين صفحه 533
118- اخذ رشوه صفحه 542
119- سرقت كفش – 3 سال حبس 74 ضربه شلاق يك سال تبعيد صفحه 550
120- سرقت موتور سيكلت- 3 ماه و يك روز حبس صفحه 552
121- سرقت عينك دودي 2 سال حبس 74 ضربه شلاق 2 سال تبعيد صفحه554
122- ورود به عنف ايراد ضرب و جرح – سرقت صفحه556
123- تحيصل مال مسروقه صفحه561
124- تخريب صفحه566
125- غصب به عنوان مامورين صفحه569
126- كلاهبرداري صفحه572
127- جعل  و استفاده از سند جعلي صفحه 583

مقدمه :
به نام آنكه جان را فكرت آموخت . بنام آنكه آموختن را آموخت تا بشر بتواند طنازانه كفشي بپوشدو كشفي كند و گامي به سر منزل مقصود نزديكتر شود و هيچ چيز به اندازه اين حيرت كه بواسطه مواجه شدن با مسائل جديد ايجاد مي شود نمي تواند زيبا باشد و هيچ چيز نمي تواند جاي لذت آموختن را بگيرد .
          روابط انساني و قوانين حاكم بر آن كه بديهات مسلم آن گاهي مخدوش بنظر مي رسد و احتمالات مخدوش آن گاهي مسلم جلوه مي كند و هيچ چيز صددرصد قابل پيشي بيني در آن وجود ندارد نشاط انگيزه كار دو چندان را به سالك مي بخشد .
    قوانين , اصول , قواعد, عرف , دكترين , اخلاق , عقل و غيره با هزاران نكته و دستور و پيشنهاد فراراه ما هستند تا از خط خارج نشويم و سرعت و دقت و موفقيت از آن كسي است كه قوه فكرت قوي تر دارد و اين هزاران را بهتر در خود تحليل مي نمايد .
    130 گزارش پيش روي در واقع گزارشي است از تلاش قضات متعدد كه مي خواستند از تمامي قوانين و قواعد و اصول وغيره استفاده نمايند تا رضايت حضرت او را به دست آورند و اگر اندكي خطايي نيز رفته يا خير مهم نيست چرا كه راه درست است .
در اينجا جا دارد كه از تك  تك آنان كمال تشكر قدرداني را داشته باشم و همانطور كه مولا علي ( ع ) فرموده : ((  مرعلمني حرفا فقد سيرني عبدا  )) عمري مرا مديون خود نموده اند و همچنين در اينجا همه كساني كه در كادر اداري زحمت اينجانب به دوششان بوده و مي باشد نيز بايد ياد شوند
    گزارشاتي كه در دادگاه كيفري و حقوقي و دادگاه تجديد نظر استان , دادگاه خانواده و اطفال تهيه گرديده به دو بخش كلي حقوقي و كيفري تقسيم گرديده است كه اميد است اين تكاليف و امور مرضي خداوند قرار گيرد .
تعداد583 صفحه کامل


پرداخت و دانلود

فایل مورد نظر را به محض پرداخت همین حالا می توانید دانلود کنید ، پرداخت اینترنتی توسط تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است.
درگاه بانک

بانک ملت
مبلغ قابل پرداخت 17,500 تومان

تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
پس از پرداخت و تکمیل مراحل خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد.
برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی 16 رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

نام فایلحجم فایل
8.zip400.1k

تمامی حقوق این سایت متعلق به میهن پروژه می باشد.
تماس باما
خروجی اخرین مطالب